Έρευνα Προγράμματος

Εκτύπωση
PDF

Εκλογικά αποτελέσματα με την οπτική του φύλου στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση

on .

Εκλογικά αποτελέσματα με την οπτική του φύλου στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση

 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια διαρκής προσπάθεια μέσα από στοχευμένες πολιτικές για την προώθηση και ενθάρρυνση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το 2010 ψηφίστηκε ο Νόμος 3852 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)[1], σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται ότι: «Ο αριθμός των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της».

Εκτύπωση
PDF

Κατά φύλο αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών 2014 (Περιφερειάρχες, Αιρετοί-ές Αντιπεριφερειάρχες)

on .

Στα γραφήματα αυτά παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των έως τώρα αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών Μαΐου 2014.

icon Κατά φύλο αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών 2014 (Περιφερειάρχες, Αιρετοί-ές Αντιπεριφερειάρχες)

Εκτύπωση
PDF

Κατά φύλο κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Δεκέμβριος 2013

on .

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση συνδυαστικά  κατά φύλο και κατά θέση, για κάθε Περιφέρεια και για την Επικράτεια. 

icon Κατά φύλο κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Δεκέμβριος 2013

Εκτύπωση
PDF

Κατά φύλο κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Οκτώμβριος 2013

on .

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή των αιρετών στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση συνδυαστικά  κατά φύλο και κατά θέση, για κάθε Περιφέρεια και για την Επικράτεια. 

Εκτύπωση
PDF

Γυναίκες στην Ευρώπη

on .

Παρά το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί πλέον ένα θέμα το οποίο συζητείται ευρέως και έχουν διατυπωθεί δεσμεύσεις υπέρ της προώθησής της σε όλους τους τομείς της ζωής, εξακολουθεί να παρατηρείται μεγάλη ανισότητα στους τρόπους εφαρμογής της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει μεριμνήσει ιδιαίτερα για το θέμα αυτό θέτοντας ως στόχο των πολιτικών της την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τα δύο φύλα, καθώς και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων λόγω φύλου από το 1975 έως και το 2010 έχει συντάξει έντεκα (11) οδηγίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των αρχών της ισότητας των φύλων. Ενδεικτική είναι η σύσταση επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) –σε σύνολο είκοσι πέντε (25) επιτροπών– για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά το αντικείμενο και τη σύνθεση της συγκεκριμένης επιτροπής , την προεδρική θέση καταλαμβάνει εκπρόσωπος του «αντίθετου» φύλου. Πρόκειται ωστόσο για ένα σύνηθες φαινόμενο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία τόσο των προέδρων όσο και των αντιπροέδρων των επιτροπών είναι άντρες (βλ. Γρ. 1 και 2).