Εκτύπωση
PDF

Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου και έχω εκλεγεί Δημοτική Σύμβουλος.Τι συνέπειες θα έχω στην σύνταξή μου εάν οριστώ έμμισθη Αντιδήμαρχος;

on .

Εάν  οριστείτε  Αντιδήμαρχος  με  αντιμισθία  δεν  μπορείτε  ναλαμβάνετε όλο το ποσό της σύνταξής σας, αλλά μόνον το 30% αυτής, ενώ οχρόνος θητείας σας στη θέση του αιρετού δε λογίζεται  συντάξιμος από τοΔημόσιο εκτός αν ζητήσετε την αναστολή καταβολής της σύνταξής σας.

Εκτύπωση
PDF

Τι ισχύει για τις συνεχείς απουσίες των συμβούλων της τοπικής κοινότητας;

on .

Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τιςυποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση τωνσχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

Εκτύπωση
PDF

Επιτρέπεται η προφορική πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου;

on .

Ο  πρόεδρος  καλεί  επίσης  το  συμβούλιο  σε  συνεδρίαση  μεγραπτή  πρόσκληση,  στην  οποία  αναφέρονται  τα  θέματα  της  ημερήσιαςδιάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότηταςζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών τουσυμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Σε κατεπείγουσεςπεριπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί τηνημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος γιατον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.Πριν  από  τη  συζήτηση  το  συμβούλιο  αποφαίνεται  για  το  κατεπείγον  τωνθεμάτων.

Εκτύπωση
PDF

Δεν κατοικώ στην περιοχή του Δήμου μου στον οποίο έχω εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, πως μπορώ να διασφαλίσω την έγκαιρη και νόμιμη πρόσκλησή μου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου;

on .

Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.

Εκτύπωση
PDF

Θα ήταν ενδιαφέρον να συντάσσονται δελτία τύπου σε ημερομηνίες-κλειδιά για θέματα ισότητας. Μπορείτε να προτείνετε κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες;

on .

Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Έχουμε συντάξει λίστα "Ημερομηνίες με την οπτική του φύλου" την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Ημερομηνίες... με την οπτική του φύλου