Εκτύπωση
PDF

Πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις του ΙΝ.ΕΠ και Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

on .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων που απευθύνονται στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13») και προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων. Σύμφωνα με τη σχετ ική εγκύκλιο του Προ έδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. , αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους.


Στον θεματικό κύκλο «Κοινωνική Πολιτική (Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα ευκαιριών)», διοργανώνεται επιμορφωτική δράση με τίτλο:


«Εργαστήριο Δικτύωσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων»


Ομάδα – Στόχος: Το βιωματικό αυτό εργαστήρι απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στελεχών (γυναικών και ανδρών) που έχουν επιμορφωθεί κατά το παρελθόν σε θέματα Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ειδικότερα απευθύνεται στους υπαλλήλους που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τους κάτωθι τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων:
  • «Αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών» ( Αστυνομικοί & Ιατρικό/Νοσηλευτικό προσωπικό)
  • « Επιμόρφωση Κοινωνικών Επιθεωρητών Εργασίας, Υπαλλήλων ΣΕΠΕ, σε θέματα Ισότητας των φύλων»
  • «Επιμόρφωση Σωφρονιστικών υπαλλήλων γυναικείων φυλακών σε θέματα φύλου»
  • «Επιμόρφωση Διοικητικού/Επιστημονικού προσωπικού γυναικείων φυλακών σε ειδικά θέματα φύλου»
  • «Επιμόρφωση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων»
  • «Επιμόρφωση στελεχών της Δημόσιας διοίκησης ως gender experts»
  • «Διημερίδα επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα γυναικείας μετανάστευσης»


Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η δημιουργία ενός διϋπηρεσιακού δικτύου ειδικευμένων υπαλλήλων στα θέματα ισότητας των φύλων στη δημόσια διοίκηση, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών, πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές υπηρεσίες, πάνω στα θέματα ισότητας των φύλων στην καθημερινή υπηρεσιακή τους πρακτική και από διαφορετική σκοπιά, προκειμένου να εξασκηθούν στην ουσιαστική συνεργασία και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων.
Ειδικότερα, το εργαστήρι στοχεύει:
α) στην ενίσχυση του προφίλ και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η δυνατότητά τους να παρεμβαίνουν και να επιλύουν ζητήματα που αφορούν στην ισότητα των φύλων,
β) στη δημιουργία ενός ‘πλέγματος’ υπηρεσιών με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στη βάση συγκεκριμένων πεδίων πολιτικής (πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας, ανθρώπινα δικαιώματα, απασχόληση, κοινωνική πολιτική με τη διάσταση του φύλου σε τοπικό επίπεδο, κ.ά.)
γ) στη συνεργασία με άλλα δίκτυα (σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο), την κοινωνία των πολιτών καθώς και τις δομές και οργανώσεις που δρουν στο πεδίο.
δ) στη δημιουργία μιας δεξαμενής (μητρώου) επαγγελματιών από την οποία μπορούν να αντλούνται στελέχη για τη σύσταση διϋπηρεσιακών επιτροπών και ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε διάφορα επίπεδα, τη συμμετοχή σε θεσμικά όργανα (π.χ Δημοτικές επιτροπές Ισότητας, Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας, γραφεία Ισότητας στους Δήμους..), κ.ά.


Χρονική Διάρκεια: 14 ώρες


Θεματικές Ενότητες:


1. Έναρξη. Παρουσίαση σκοπού και περιεχομένου του Εργαστηρίου.
2. Αποτίμηση των αποτελεσμάτων της αρχικής επιμόρφωσης σε θέματα ισότητας των φύλων (ανάλυση των επιπτώσεων στην καθημερινή εργασία- προβλήματα- δυσκολίες- διερεύνηση νέων αναγκών).

3. Εμβάθυνση σε βασικές έννοιες (η έννοια της ισότητας των φύλων, gender mainstreaming, άμεσες/έμμεσες διακρίσεις, κ.ά.)
4. Συνοπτική παρουσίαση και απολογισμός πολιτικών και δράσεων στον τομέα της Ισότητας των φύλων σε εθνικό επίπεδο: Παραδείγματα από τομείς δημόσιας πολιτικής
5. Gender mainstreaming: η οπτική του φύλου ως μεθοδολογία και η οπτική του φύλου μέσα από συγκεκριμένους τομείς και πεδία πολιτικής- Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.- Πρακτική άσκηση
6. Δικτύωση: βασικές έννοιες και αρχές
7. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντονισμός δικτύων- Πρακτική άσκηση (δικτύωση στελεχών, υπηρεσιών, φορέων σε θέματα ισότητας των φύλων).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Ο Διευθυντής ΙΝ.ΕΠ. Δρ. Σπύρος Πανέτσος